IDU

 

Maliye Bölümü 2018-2019 dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca, bölümün ders müfredatı öğrencilerin dört yıl boyunca yabancı dillerini geliştirmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  Bölümde Maliye Teorisi, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk ve Mali İktisat olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Küreselleşen dünyada kamu maliyesinin yönetimi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde giderek daha teknik ve karmaşık hale gelmektedir. Bu değişimle birlikte özel ve kamu sektörlerinde mali olayları (vergilendirme, kamu harcamaları, devlet borçlanması, bütçeleme gibi) analiz ederek politikalar üretecek ve bu konulardaki sorunları çözümleyecek insanlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında maliye bölümünün amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

  • Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalıştığı konumda stratejik kararlar verebilen, çalıştığı organizasyonun her anlamda etkinliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan nitelikli yöneticiler yetiştirmek,
  • Kamu maliyesi alanında yenilikçi eğitim programlarının daha yakından takip ederek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, analitik düşünebilen, çağdaş ve girişimci insan gücü yetiştirmek,
  • Yurtdışındaki ilgili fakülte ve bölümlerle öğrenci değişim programı anlaşmaları yaparak bir veya daha fazla dönem boyunca öğrencilerin öğretimine yurtdışında devam etmesine olanak sağlamak,
  • Küresel ve ulusal düzeyde mali olayları (vergi, kamu harcamalar, devlet borçlanması, mali yönetim ve devlet bütçesi gibi) iyi analiz edebilen donanımlı öğrenciler yetiştirerek ülke ekonomisine ve insanlığa katkıda bulunmak.

Bölümde teorik derslerin yanında özellikle uygulamaya yönelik dersler ve öğrencilerin çalışmak istedikleri alan ile ilgili kendilerini geliştirebilecekleri staj uygulamaları da yer almaktadır. Bölümün ders müfredatı mezunların ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulmalarını kolaylaştıracak şekilde, başta kamu maliyesine özgü dersler olmak üzere; hukuk, yönetim, muhasebe ve ekonomi ağırlıklı derslerden oluşturulmuştur.

 

Bölüm mezunları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli koşulları sağlamak kaydıyla; müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük, iç denetçilik ve uzmanlık görevlerinde istihdam edilebilirler. Maliye Bakanlığında vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, devlet gelir uzmanlığı ve bütçe uzmanlığı maliye bölümü mezunlarının istihdam oranın yüksek olduğu mesleklerdir. Mezunlar İçişleri Bakanlığında; kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde; idari hâkimlik, vergi hâkimliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda; uzmanlık, kalkınma ajanslarında; uzmanlık ve iç denetçilik, kamu ve özel bankalarda uzmanlık ve müfettişlik; kamu ve özel kuruluşların tüm teftiş, denetim ve yönetim birimlerinde; iç denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Sayıştay Başkanlığında Sayıştay Denetçisi olabilirler. Özel sektörde ise serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi unvanlar altında çalışabilirler. Ayrıca mezunlar, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.